Проект Наказу Міністерства Інфраструктури України

18 октября 2012 г. року, 17:44

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства транспорту  та зв’язку з питань

перевезення небезпечних вантажів

 

1. У Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16 липня 2008 року № 867, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за № 756/15447:

1.1. Друге речення пункту 1 розділу I після слів "пов’язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, річковим транспортом".

1.2. У розділі ІІ "Регламент роботи Атестаційної комісії":

1.2.1. У пункті 1:

підпункти 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 та 1.10 викласти в такій редакції:

"1.3 копії документів, які засвідчують наявність та технічні характеристики навчально-матеріальної бази, що належить заявнику на правах власності або оренди;

1.6 програми та тематичні плани спеціального навчання;

1.7 копії документів, що підтверджують відповідність фахової підготовки, досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів, професійної діяльності та проходження спеціального навчання і атестації викладачів, які здійснюватимуть навчальний процес у Центрі та копії документів, що підтверджують роботу в центрі на постійній основі не менше двох атестованих викладачів з курсу спеціального навчання;

1.8 перелік та кількість наявних в центрі нормативних документів з перевезення небезпечних вантажів технічної, технологічної та навчально-методичної літератури за напрямом діяльності центру; 

1.9  перелік навчальних та наочних посібників, комп’ютерних навчальних програм, інтерактивних засобів навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі;

  1.10 методичні посібники з викладання  кожного курсу спеціального навчання";

підпункт 1.11 виключити;

в останньому абзаці цифри "1.1-1.8" замінити  цифрами "1.1-1.5, 1.7".

1.2.2. У пункті 24:

у абзаці п’ятому підпункту 24.1 цифри "1.1-1.8" замінити  цифрами "1.1-1.5, 1.7";

у підпункті 24.3:

цифри "1.1-1.8" замінити  цифрами "1.1-1.5, 1.7",

1.3. У додатках 1 та 3:

 слова "Міністерство транспорту та зв’язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України";

слово "Мінтрансзв’язку" словом "Мінінфраструктури".

2. У Положенні про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16 липня 2008 року № 866, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за № 755/15446:

2.1. У розділі І:

2.1.1. Друге речення пункту 1 після слів "пов’язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, річковим транспортом".

2.1.2. Пункт 4 після слів "з наданням їх знань" доповнити словами "стосовно умов перевезення небезпечних вантажів, вимог актів законодавства та нормативних документів, що діють у сфері перевезення небезпечних вантажів, враховуючи функції та обов’язки працівників".

2.1.3. Абзац третій пункту 6 викласти в такій  редакції:

"розроблення на основі типових програм і тематичних планів спеціального навчання, затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, програм і тематичних планів спеціального навчання і забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх виконання".

2.1.4. Абзац четвертий пункту 6 після слів "та підготовки" доповнити словами "організація їх спеціального навчання".

2.2. У розділі ІІ:

2.2.1. Підпункти 2.1 та  2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Центр навчання має бути забезпечений достатньою кількістю примірників міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів, технічною, технологічною та навчально-методичною літературою.

2.2. До складу навчально-методичної бази повинні входити:

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, національні нормативні документи та стандарти з питань перевезення небезпечних вантажів;

нормативно-технічні документи з питань утримання технічних засобів, типові технологічні процеси з перевезення, навантаження, вивантаження, пакування, маркування небезпечних вантажів тощо;

навчальні та наочні посібники, комп’ютерні навчальні програми, інтерактивні засоби навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі;

програми і тематичні плани спеціального навчання;

методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання;".

2.2.2. У підпункті 3.2 пункту 3:

 абзац другий викласти в такій редакції:

"вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком діяльності галузі";

2.3. У розділі ІІІ:

2.3.1. У пункті 3:

 абзац третій викласти в такій редакції:

"тематичний навчальний план та програма, методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"журнал обліку проведення занять та їх відвідування".

доповнити пункт п’ятим абзацом в такій редакції:

"журнал обліку свідоцтв виданих працівникам суб’єктів перевезень небезпечних вантажів".

2.3.2. У пункті 5 слово "навчальна" замінити словом "академічна".

2.3.3. Пункт 6 після слів "за встановленими" доповнити словом "тематичними".

2.3.4. Розділ ІІІ доповнити новими пунктами 7 та 8 такого змісту:

 "7. На замовлення  Центр може організовувати спеціальне навчання на  матеріально-технічній базі підприємства (організації) за умови наявності  навчального класу загальною площею не менше 2 кв. метрів на одного учня, обладнаного відповідними меблями, а також технічними засобами навчання та методичним забезпеченням, зазначеними Центром у документах, наданих центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту на визначення його центром спеціального навчання відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16 липня 2008 року № 867".

8. Оплата праці працівників та викладачів Центру здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про оплату праці".

3. У Положенні про орган, уповноважений проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16 липня 2008 року     № 868, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за № 757/15448:

3.1. У розділі І:

3.1.1. Друге речення пункту 1 після слів "пов’язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, річковим транспортом".

3.1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Уповноваженим органом може бути інспекція  з питань безпеки руху, польотів, судноплавства або організація (підприємство, установа), що перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, не є центром спеціального навчання працівників суб’єктів  перевезення небезпечних вантажів  і відповідає вимогам цього нормативно-правового акта".

3.1.3. Абзац десятий пункту 6 викласти у такій редакції:

"організація спеціального навчання фахівців, що працюють та залучаються до роботи в Уповноваженому органі".

 3.2. У розділі ІІ:

3.2.1. У пункті 2.2:

у абзаці п'ятому слова "навчально-тематичні" замінити словами "тематичні";

абзаци шостий та сьомий виключити;

у абзаці восьмому виключити слова: «які розроблені на основі типових».

3.2.2.  Абзац другий підпункту 3.2 викласти в такій редакції:

 "вищу освіту (спеціаліст, магістр) в галузі транспорту за видом діяльності".

3.3. У розділі ІІІ:

3.3.1. Доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:

 "7. Уповноважений орган зобов’язаний забезпечувати оголошення результатів перевірки знань у день проведення такої перевірки. Видача сертифікатів має здійснюватись не пізніше 3 діб після складання іспитів  особисто особам, які складали іспити, або особі, уповноваженій підприємством, організацією, працівники якої проходили перевірку знань, отримати сертифікати. У цьому випадку підприємство повинно вести облік видачі  працівникам сертифікатів в установленому нормативними документами порядку. Або, за домовленістю з роботодавцем, – направляється  працівнику поштою".

4. У Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16 липня 2008 року    № 869, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за № 758/15449:

4.1. Друге речення пункту 1 розділу I після слів "пов’язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів авіаційним, залізничним,  річковим транспортом".

4.2. У розділі ІІ:

4.2.1. У пункті 1:

підпункти 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 та 1.10 викласти в такій редакції:

"1.3 копії документів, які засвідчують наявність та технічні характеристики навчально-матеріальної бази, що належить заявнику на правах власності або оренди;

І.6. тестові завдання для перевірки знань за окремими видами робіт з небезпечними вантажами, класом небезпечного вантажу та кваліфікаційними рівнями працівників, що відповідають галузі транспорту, за якою буде здійснюватися перевірка знань  Уповноваженим органом;

 1.7 копії документів, що підтверджують відповідність фахової підготовки, професійної діяльності та проходження атестації (сертифікації) фахівців, які здійснюватимуть перевірку знань відповідно до напрямку діяльності транспорту, за яким здійснюватиметься перевірка, та копії  документів, що підтверджують роботу в органі на постійній основі  не менше двох фахівців, що проводять перевірку знань працівників суб’єктів  перевезення небезпечних вантажів;

1.8 перелік  міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. національних нормативних документів та стандартів з питань перевезення небезпечних вантажів;

1.9 тестові завдання;

1.10 навчальні та наочні посібники, комп’ютерні навчальні програми, інтерактивні засоби навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі".

4.2.2. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Атестаційна комісія, ознайомившись з актом та експертним висновком, а також іншими документами, що були залучені під час розгляду відповідних питань на засіданні Атестаційної комісії, приймає одне з таких рішень:".

4.3. У додатках 1 та 3:

слова "Міністерство транспорту та зв’язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України";

слово "Мінтрансзв’язку" замінити словом "Мінінфраструктури".

5. У Порядку складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 серпня 2010 року № 604, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2010 року за № 809/18104:

5.1. Друге речення пункту 1 розділу I після слів "пов’язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, річковим транспортом".

5.2. Пункт 2.6 розділі ІІ викласти в такій редакції:

"2.6. Іспит може проводитися письмово за екзаменаційними білетами (додаток 2), які містять тестові завдання, або  з використанням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення, що забезпечує  формування  екзаменаційних білетів, обробку відповідей, друк результатів іспиту, які підписуються членами екзаменаційної комісії та особою, яка склала іспит".

5.2. У розділі ІІІ:

Пункт 3.2  викласти у редакції:

Рішення щодо позитивних результатів складання іспиту приймається комісією, якщо  керівний працівник, фахівець  правильно відповів на 80 %, а робітник - на 60% включених до екзаменаційного білета тестових завдань за  відведений для  іспиту час

 У пункті 3.3  слова "не пізніше наступного дня після" замінити  словами "у день".

5.3. Пункт 4.4 розділу IV після слів "його особу" доповнити словами "не пізніше 5 робочих днів  після складання іспитів особисто особам, які складали іспити, або особі, уповноваженій підприємством отримати свідоцтва, організацією  працівники якої проходили перевірку знань. У цьому випадку підприємство повинно вести облік видачі  працівникам сертифікатів в установленому нормативними документами порядку. Або, за домовленістю з роботодавцем, – направляється  працівнику поштою".

5.4. У додатках 1, 4 та 5:

слова "Міністерство транспорту та зв’язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України";

слово "Мінтрансзв’язку" замінити словом  "Мінінфраструктури".

 

 

Заступник директора Департаменту безпеки                                       В.В. Пужалов

 – начальник відділу

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства Інфраструктури України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства транспорту  та зв’язку з питань перевезення небезпечних вантажів"